Passende en goedkopere oplossingen!

 

Taxer zorgt voor een betere benutting van lokaal mobiliteitsaanbod

Taxer is gestart vanuit de visie dat er in het doelgroepenvervoer beter gebruik gemaakt zou moeten worden van lokaal beschikbare voertuigcapaciteit. Tijd dus om het enorme woud aan verschillende vervoerscontracten eens slim bijeen te brengen! 
 
Taxer kan als niet-aanbestedingsplichtige partij, vervoer flexibel, bij wijze van spreken op ritniveau organiseren en inkopen. Daarbij kan bijvoorbeeld veel effectiever gebruik gemaakt worden van de restcapaciteit van verschillende vervoerders, maar ook van andere mobiliteitsvormen (zoals vervoer van/door vrijwilligers). Daardoor ontstaat een zeer concurrerend alternatief voor gemeentelijke vervoersvoorzieningen, terwijl aan de kwaliteit van het vervoer geen afbreuk wordt gedaan.
 

Fair pricing taxivervoer

Wij zijn ervan overtuigd dat de kostprijs van taxivervoer niet veel lager meer kan. Die wordt immers voor het grootste deel bepaald door de chauffeurskosten. En daarvoor gelden de uitgangspunten van de CAO-Taxivervoer. Contracten die onder de kostprijs worden afgesloten, vallen bovendien onder het bereik van de Wet aanpak schijnconstructies. Voor goedkoper vervoer kijken we daarom primair naar het slim benutten van verschillende vervoerscontracten in een gebied. 
 

Beter benutten leidt tot lagere vervoerskosten

Zonder iets te doen aan de tarieven, zijn er veel mogelijkheden om de totale vervoerskosten van een voorziening toch aanzienlijk te verlagen. Primair door de 'lege kilometers' in de verschillende vervoerscontracten in een gebied beter te benutten. Ook kunnen wij voor delen van het vervoer andere (en goedkopere) vervoersvormen zoeken, zoals bijvoorbeeld vrijwilligersvervoer en openbaar vervoer. Die alternatieve mobiliteit zetten wij in beginsel alleen in voor die delen van het vervoer die qua kosteneffectiviteit het slechtst scoren. Heel gericht dus op een effect op de totale vervoerskosten. Het beoordelen en maken van die afweging is nu juist één van de specialismen die wij in huis hebben!
 

Behoud volledige regie over gemeentelijke voorziening(en)

Een gemeente verstrekt voorzieningen op basis van een verordening. Daarin is opgenomen onder welke voorwaarden iemand in aanmerking komt voor welke vorm van ondersteuning. De gemeente verstrekt vervolgens de goedkoopst adequate voorziening. Als in de toekomst duidelijk wordt dat een door de gemeente/instelling zelf georganiseerde voorziening goedkoper is dan kan die direct (weer) worden ingezet.
 

Borging kwaliteit

Taxer verzorgt een kwaliteitsprogramma en is uitermate deskundig op het gebied van het samenwerken met en toezichthouden op taxibedrijven en andere mobiliteitsaanbieders.
 

Taxer is geen aanbestedende dienst

Taxer kwalificeert niet als aanbestedende dienst en hoeft dus niet aan te besteden. Taxer bemiddelt uitsluitend namens (groepen) individuele rechthebbenden. Daardoor kunnen ook veel langduriger maar ook veel flexibeler oplossingen worden gevonden waarbij wij ook nog eens selectief kunnen zijn in de keuze voor een of meerdere vervoerders en/of andere mobiliteitsaanbieders.

Taxer verzorgt ook een aantal belangrijke beheerstaken, zoals kwaliteitstoezicht, het verzorgen van een klachtenprocedure, het coördineren van informatiestromen, het waarborgen van een evenwichtige belangenbehartiging, het beheren, controleren en rapporteren over het vervoer tot en met het afhandelen van declaratiestromen.
 

Wettelijke kaders: géén opdracht betekent geen aanbestedingsplicht

Het Nederlandse doelgroepenvervoer per taxi kenmerkt zich door de manier waarop het opdrachtgeverschap is vormgegeven. In vrijwel alle gevallen kiest een gemeente er namelijk voor het vervoer zelf te organiseren. Met als gevolg een verplichte aanbesteding, die resulteert in weinig flexibiliteit, beperkte looptijden en geen mogelijkheid om te sturen op de betrokkenheid van lokale ondernemers.

Als we echter kijken naar de (nationale) wetgeving die aan de voorzieningen ten grondslag ligt, dan geldt voor bijvoorbeeld het leerlingen- en Wmo-vervoer, dat het gemeentebestuur alléén maar dient te zorgen voor een vergoeding van kosten. Nèrgens staat dat de gemeente ook het vervoer dient te organiseren of uitvoeren.

Met het verstrekken van vervoerbudgetten of declaratierechten, die zijn gebaeeerd op de kosten voor deelname in een collectief taxivervoersysteem, wordt derhalve geheel voldaan aan de wettelijke verantwoordelijkheden van het gemeentebestuur!
 

Onze relatie met opdrachtgevers 

Vanzelfsprekend onderhouden wij prima relaties met gemeenten, instellingen en andere budgetverstrekkers. Dat is immers in wederzijds belang en het resulteert in een breed gedragen aanpak. Daarbij kunnen onze mensen gemeenten ook (tijdelijk) ondersteunen bij bijvoorbeeld het voorbereiden van besluitvorming in college's en bij het voorlichten en informeren van de doelgroep(en).

 

Relevante beleidsontwikkelingen

Taxer biedt gemeenten snelle,  kant en klare oplossingen voor (beleids)vraagstukken die bij alle gemeenten in Nederland op dit moment spelen. Onderstaand wordt op een aantal daarvan nader ingegaan.

Passend onderwijs

De gevolgen van de invoering van Passend Onderwijs op het leerlingenvervoer zijn nog volstrekt onduidelijk. Die onduidelijkheid wreekt zich op dit moment vooral in de lopende of binnenkort opnieuw te sluiten vervoerovereenkomsten. Daarin dient als gevolg van de aanbestedingsbeginselen duidelijkheid te worden geboden over de omvang van de opdracht. En die is er niet.

Taxer is als particulier opdrachtgever niet aanbestedingsplichtig en kan snel en efficiënt flexibele overeenkomsten sluiten. Die ook weer op elk moment aangepast kunnen worden aan relevante onwtikkelingen. Ofwel geen noodzakelijke voortijdige ontbindingen, afstemmingen met andere beleidsafdelingen of gemeenten van looptijden, geen verplichte heraanbestedingen e.d. 

Decentralisatie AWBZ

Taxer biedt maximale flexibiliteit bij het organiseren van (collectief) taxivervoer. Geheel in lijn met hetgeen geldt voor de invoering van Passend Onderwijs, zorgt ook de decentralisatie van de (extramurale)begeleiding voor een grote uitdaging voor de gemeentelijke vervoervoorzieningen.

Ook hiervoor geldt dat Taxer maximale flexibiliteit biedt. Bijvoorbeeld door het toevoegen van doelgroepen aan contracten en het tussentijds aanpassen van vervoervoorwaarden voor specifieke doelgroepen. Ook hier geldt feitelijk dat elke gemeente zich alleen maar hoeft te richten op het doelmatig en rechtmatig uitvoeren van haar verordeningen. En zich geen zorgen meer hoeft te maken over het herinrichten, organisren en integreren van verschillende vervoersystemen.

Kanteling bij inrichting (zorg)voorzieningen

Taxer geeft de perfecte mogelijkheid om de zoganaamde kanteling vorm te geven in vervoersvoorzieningen. De participatie en betrokkenheid van cliënten neemt aanzienlijk toe door henzelf voorzieningen te laten (mede)organiseren. 

Stimuleren lokaal ondernemerschap

Veel gemeentebesturen zullen als gevolg van de economische situatie iets willen doen voor hun lokale ondernemers. Het Europees aanbesteden van opdrachten sluit daarop niet echt aan. Taxer maakt mogelijk wat u als gemeentebestuur beoogt! Wij werken namelijk zoveel mogelijk met uw lokale vervoerder(s). Omdat die door hun sociale betrokkenheid inderdaad vrijwel altijd de beste kwaliteit bieden.

Verduurzamen voorzieningen
Het inzetten van lokale ondernemers en het daarbij streven naar optimalisatie van de lokale voertuigcapaciteit, draagt direct bij aan het terugbrengen van de milieubelasting van de dienstverlening aan uw gemeente. Als dat geen effectieve maatregel is!
 

Wat kost Taxer?

Taxer kost de gebruikers van het vervoer niets. Voor een gemeente of (zorg)instelling hangt het helemaal af van de wijze waarop de voorziening wordt ingericht. Voor meer informatie vragen wij u contact op te nemen, dan kunnen wij in een persoonlijke setting toelichten welke mogelijkheden er zijn en wat die al dan niet kosten.
 

Meer weten?

Kijkt u daarvoor op onze contactpagina en kiest u één van de (contact)mogelijkheden. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op en leggen u de mogelijkheden voor die we op dit moment al kunnen bieden.